Tuesday, January 15, 2019

ದೈವಾಂಶೊಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ದೈವೊಲಾದ್ ಮಾಯಲೊಕ ಸೇರ್ವೆರ್, ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸೊನ್ನೆಲ ಮಾಯಾಲೊಕ ಸೇರ್ವೊಲ್

ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ಕಥೆ.
ಪುಣ್ಯದ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಎಂಚ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ,ದೇವತಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡಾ
 ಅಂಚನೆ ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆಲ ನಡಪುಂಡು.

ಪೂರ್ವ ಕಾಲೊಡ್ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪನ್ಪಿ ರಾಜ್ಯೊಡ್(ಊರುಡು) ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಅರಸುಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಅರೆಗ್ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಂತಾನ ಉಪ್ಪಂದಿ ಚಿಂತೆ ಬೆರಿ ಪತುದಿತ್ತುಂಡ್.

ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ ಅರ್ನ ಚಿಂತೆ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಆಲಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನನ್ ಜೀರ್ಣೊಧ್ದಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಂಚನೆ ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನನ್ ಜೀರ್ಣೊಧ್ದಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೆರ್ ಬ್ರಾಣ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ)ರೂಪೊಡ್ ಬತ್ತುದ್ ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೆರೆಗ್ ಗಂಧದ ಉಂಡೆನ್ಲ ಪಾಲೆದ ಪಿಂಗಾರೊನ್ ಕೊರ್ದ್ ಪೊಪೆರ್, ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ ಅವೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ್ ಸುತ್ತುಬನ್ನಗ ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಟ್ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನ ಕೇನುಂಡು.. ಪಾಲೆದ ಸಿರಿನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ತೂವನಗ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ತೊಜುಂಡು. ಆ ಬಾಲೆನ್ ಆರ್ ಅರಮನೆಗ್ ಲೆಸೊಂದು ಪೊಪೆರ್. ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಟ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗ್ " ಸಿರಿ "ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್.

ಸಿರಿ ಪ್ರಾಯೊಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಅಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರೊಗ್ ಬರ್ಪೆರ್.
ಬಸ್ರೂರುದ ಕಾಂತು ಪೂಂಜನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡ್... ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ಕಾರಣೊಡಾದ್ ಸಿರಿ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಅರಮನೆಡೆ ಉಪ್ಪನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೊಲ್ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆಲ ಐಕ್ ಒಪ್ಪುವೆ...ಕಾಲ ಕರಿಯುಂಡ್ ಸಿರಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಪೊಲ್.. ಅಲೆಗ್ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಅಯನ ಊರುಗ್ ಬರಿಯರೆ ಪನ್ಪೆ.

ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಅಯನ ಊರುಗ್ ಪೊಪೊಲ್ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಬಯಕೆದ ಸೀರೆ ಪತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಪೊಪೆ, ಸೀರೆ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಪೊರ್ತಡ್ ತಾದಿಡ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಸೂಳೆನ ಇಲ್ಲ್ ಪೊಗ್ಗುವೆ. ಆಲ್ ಆ ಸೀರೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪಿರ ಕಾಂತು ಪೂಂಜಗ್ ಕೊರ್ಪೊಲ್ ಈ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಸಿರಿಕ್ ಮಾಯೊಡ್ ತೆರಿಯುಂಡು..

ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಸೀರೆನ್ ಸಿರಿನ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ ಸಿರಿ ನಾಲ್ ಜನತ ಎದುರುಡ್ ಸೂಳೆ ತುತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ದ್ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಅರಮನೆಗ್ ಪಿರಬರ್ಪೊಲ್..

ಸತ್ಯನಾಪುರಡ್ ಕುಮಾರಗ್ ಜನನ ಕೊರ್ಪೊಲ್.. ಜೊಯಿಸೆರ್ ಪನಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಮಾರನ ಜನನ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮಾಳ್ವೆರ್ನ ಮರಣ ಆಪುಂಡ್. ಅರೆನ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನೊನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆನ್ ಜೊಕುಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಪೊರ್ತಡ್ ಕಾಂತು ಪೂಂಜನ್ ಲೆಪ್ಪುವೊಲ್ ಆಯೆ ಬರ್ಪುಜೆ.. ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ ತಾನೆ ಆನ್ ಮಗನ ಸ್ಥಾನೊಡ್ ಉಂತುದು ವಿಧಿವಿಧಾನೊನ್ ಕರ್ಪುವೊಲ್.

ಅರಮನೆತ ಮಂತ್ರಿ ಶಂಖರಾಳ್ವೆ ಸಿರಿನ ಎದುರು ತಿರ್ಗುದ್ ಬೂರ್ವೆ..

ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ ಸಿರಿ ಕಾಂತು ಪೂಂಜನ ಸಾಯ ಕೇನ್ವೊಲು ಆಂಡ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಅಲೆಗ್ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುಜೆ.. ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ ಸಿರಿ ಕಾಂತು ಪೂಂಜಡ ಪನ್ಪೊಲ್ ಪತ್ತ್ ಸಮಾಸ್ತೆರ್ನ ಸಾಲ್ಮುಗೊಟ್ ಯೆಂಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡ್ದ್ ಕೇನುನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಪನ್ಪೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯೊಡ್ದುಂಬು ಮಾಬುಕಳ ತುದೆ ದಾಂಟಿಯಡ ಅವ್ವೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ, ತತ್ತುಂಡ ಒಯಿತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ.

ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಸಿರಿ ಪೊರ್ತು ಕರಿಯೊಡ್ದುಂಬು ಮಾಬುಕಳ ತುದೆ ದಾಂಟುವೊಲ್.. ಬಾಲೆ ಕುಮಾರನ್ ಮಾಯ ಮಲ್ತುದ್ ಮಾಯಕದಲೊಕೊಗ್ ಕಡಪುಡ್ವೊಲ್.

ಸಿರಿನ ಚಾಕಿರಿದ ಪೊನ್ನಾಯಿನ ದಾರುಲ ಸಿರಿನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬರ್ಪೊಲ್.

ಮಾಬುಕಳ ತುದೆ ದಾಂಟುದ್ ಪೊಪಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ ಇರುವೆರ್ ತಂಗಡಾಡ್ಲು ಆಯಿನ ಗಿಂಡೆ, ಸಾಮು ಸಿಕ್ಕುವೆರ್ ಅಕುಲ್ ಸಿರಿನ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಒಪ್ಪಪುಟ್ಟಿ ತಂಗಡಿಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕುವೆರ್...

ಸಿರಿನ ಪೊರ್ಲುಗ್ ಮರ್ಲಾಯಿ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೆ ಪನ್ಪಿ ಅರಸು ಗಿಂಡೆ ಸಾಮುಡ ಸಿರಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೀಪೆ ಆಂಚನೆ ಅಕಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು "ಸೊನ್ನೆ" ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಜನನ ಆಪೊಲ್..

ಸಿರಿ ಬಾಲೆನ್ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವನ ಸುರುತ ಬುಡೆದಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದ್ ತಾನ್ಲ ಮಾಯಕದಲೊಕೊಗ್ ಮಾಯ ಆಪೊಲ್.

ಸೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಭುದ್ದ ಆಪೊಲ್ ಆಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಉರಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪರಕೆಡ್ದ್ ಅಲೆಗ್ "ಅಬ್ಬಗ - ದಾರಗ "ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೊಕುಲೆನ ಜನನ ಆಪುಂಡ್.

ಅಬ್ಬಗ - ದಾರಗಗ್ ರಾಮ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಜೊಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡ್, ಸೊನ್ನೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪರಕೆ ಮದತಿನ ಕಾರಣೊಡಾದ್ ಅಬ್ಬಗ - ದಾರಗ ಚೆನ್ನ ಮಣೆ ಗೊಬ್ಬುಡ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತ್ಯ ಆಪೆರ್ಗೆ(ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್ ಸುರು ಆಪುಂಡ್ ) ದೈವಾಂಶೊಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ದೈವೊಲಾದ್ ಮಾಯಲೊಕ ಸೇರ್ವೆರ್, ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸೊನ್ನೆಲ ಮಾಯಾಲೊಕ ಸೇರ್ವೊಲ್,.

ಸಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೆರ್ಡ ನಟುದಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ್ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗಗ್ ನಂದಳಿಕೆಡ್ ಸ್ಠಾನ ಸಿಕ್ಕುಂಡು...
ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲಾಯಿನ ಸಿರಿ, ದಾರು, ಗಿಂಡೆ,ಸಾಮು, ಸೊನ್ನೆ, ಅಬ್ಬಗ, ದಾರಗ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಕುಮಾರೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಹಲವಾರ್ ಕಡೆಟ್ ಕೆಲವಾರ್ ಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ನಿಲೆ ಆಪೆರ್.
ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಬಗ -ದಾರಗೆರ್ ನಂದಳಿಕೆಡ್ ಜನನ ಪಡೆತೊಂದು, ಕವತಾರ್‌ಡ್ ಅವತಾರ ತೊಜಾದ್, ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ ನೆಲೆ ಆಪೆರ್ಗೆ.

ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಲ್ ಪುಣ್ಣಿಮೆಡ್ ನಡಪುಂಡು 
ಸುರುಕು ನಂದಳಿಕೆಡ್ (ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಿಮೆಡ್ )
ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಕಬತಾರ್ ಒಂಜೇದಿನ ನಡಪುಂಡು (ಪಗ್ಗುದ ಪುಣ್ಣಿಮೆಡ್ )
ಸಿರಿಕ್ಲೆಗ್ ದೈಯೊಲ್ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು..ಈ ಸಂದರ್ಭೊಡ್ ಶುಧ್ದಾಚಾರೊಡ್ ವೃತನಿಷ್ಠ ಅಂಜೊವ್, ಪೊಂಜೊವ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರನ ಆವೇಶ ಆಪುಂಡ್..

ಮಾರ್ನಾಡು
0 comments: