Saturday, May 11, 2019

ಕುಮಾರೆ ಬುಲಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇತ್ರೆ ಉಡಲ್ ಸೇರಿಜಲ್ ಪಂದ್

ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಒವ್ವೆ ಕಾರಣೊಗುಲ ಕೊಂಬರ್ ಕೂಲಿದ ಕುಮಾರನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಯೆಂಕ್ ಎನ್ನವೇ ಆಯಿನ ಆಸೆಲ್ ಉಲ್ಲ‌ ಆಪುಜಿ‌ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಆತೆ. ಬಾಲೆ ನೇತ್ರ ಕುಮಾರೆ ಕೊಂಬಾರ್ ಕೂಲಿದಾಯೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ನಂಬುನಕ್ಲೆನ್ ಕೈ ಬುಡಯೆ ತನ್ಕುಲೆನ ಜೀವ ಒರಿಪರೆ ಬೋಡಾದ್ ಏಪಗುಲ ಪರಿತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುವೆ. ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಕುಮಾರಗ್ ತಿಕಯೆ ಪಂದ್ ತಳಟ್ಟೆ ಜತ್ತೆ ಓಣಿಗ್ ಪೊಗ್ಗಿಯೆ ಗುಂಡಿಡ್ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಆಯಗ್ ತಿಕಯೆ ಓಲೋಲೆ ಪರಿತೆ ಆಂಡ ಕುಮಾರನ ಮೋಕೆದ ಎದುರು ಸೋತೆ ಯಾನ್ ಉಬಾರ್ದ ಕೂಟೆಲ್ಡ್ ಕುಮಾರೆ ಎನನ್ ಆಯನ ಉಡಲುಗು ಸೇರ್ಸಾವೊಂಡೆ ಆಯನ ಮೋಕೆದ ಎದುರು ಸೋತುದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಾದ್ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಪರಿಪರೆ ಸುರು ಮಂತ.ಕಾಲ ಕರಿಂಡ್ ದುಂಬುದ ಸುಖಃತ್ತ ದಿನೊಲು ಕರಿಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಶ್ವಾಸ ದೀಪಿ ಕಾಲ ಬೀಜಿಯರೆ ಸುರು ಆಂಡ್ ಕುಮಾರದಾರೆ ಬುಕ್ಕ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಖೊಟ್ಟು ಕಾಲ ಕರಿಪುನ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರದ ನರಮಂದೆಲೆಗ್ ತೂಯರೆ ಆಯಿಜಿ. ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವೊನೊಡುಲ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಿಯೆರ್. ಬೊಳ್ಪು ದೇವೆರೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ತತ್ತಿಜಿಗೆ ನನ ದೇವೆರ್ ಉಂಡು ಮಂತಿ ಜಲಗ್ ಬೇನೆ ತಪ್ಪುವ. ನರಮಂದೆಲ್ ನೇತ್ರೆನ ತಿಗಲೆಗ್ ಮಡು ಪಾಡಿಯೆರ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕಟ್ಟ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಆಲ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ತಪ್ಪಾದ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಪರಿಪುಲೆಕ ತೂಯೆರ್, ನೇತ್ರೆ ದಮ್ಮಯ ಪಾಡಿಯಲ್ ಎನನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಎನ್ನುಡಲ ಗುರಿಕಾರೆ ಕುಮಾರೆ ಎಂಕಾದ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಆಂಡ ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಕೇನುಜಿ ಉಡಲುದ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿದೆರ್. ನೇತ್ರೆ ಒರ ಬುಲಿತಲ್ ಒರ ತೆಲ್ತಲ್, ಒರ ಪುಡೆರಿಯಲ್ ಆಂಡಲ ನರಮಾನಿಲು‌ ಅಲೆನ್ ಬುಡ್ಜೆರ್. ಅಪಗ ನೇತ್ರೆ ಎನ್ನಿಯಲ್ ಒಂಜಿ‌ ಕಾಲಡ್ ಯಾನ್ ಕುಮಾರಗ್ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಇನಿ ದೇವೆರೆ ಎಂಕ್ ಇಂಜಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೆರ್ ಪಂದ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಣುಡು ಕೊಡಿ ದುಖಃ ದೀಯಲ್. ಬಂಜಿಡ್ ಗಂಗೆ ಕಾವೇರಿ ಜಪ್ಪಯಲ್, ಇಂಚಿಗ್ ಕುಮಾರೆ ಕೊಡಿ ಕಾರುಡು ಉಂತುದು ಕಾತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನುಡಲ ಗುರಿಕಾರ್ದಿ ಬರುವಲ್ ಪಂದ್ ಆಂಡ ಆಲ್ ಒಡೆಗ್ ಬರ್ಪಲ್ ಅಲೆನ್ ದಿಕ್ಕ್ ಅಲಿದುಂಡು ದೆಸೆ ಮುಕ್ಕುದುಂಡು. ನರಮಂದೆಲೆನ ಆಸೆಗ್ ಬಲಿಯಾದ್ ಆಲ್ ಪರಿಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ನುಂಗುದು ಪೋಯಲ್. ಮುಲ್ಪ ಕುಮಾರೆ ನೋಟ ದೀದ್ ಕಾತುದು ಕುಲ್ದೆ ನೇತ್ರೆ ಬರ್ಪಲ್ ಪಂದ್. ಅಂದ್ ಜನಕುಲೆ ಉಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬುಕ್ಕ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಪನ್ಪಿ ಸುದೆಕುಲೆನ ಕಥೆ. ಪೂರ ಜನತ ಪಾಪಲೆನ್ ಅಕ್ಲೆನ ಉಡಲುಡು ದೀವೋಂದು ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯೊಲೆನ್ ಮಖೆ ಮೀಪವೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ರವ ರವ ನರಕನ್ ನರಮಾನಿಲು ತೋಜಾಯೆರ್. ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿನಿ ಬೇತೆ ಮಂತಿ ಶಾಪ ಏಪಗುಲ ತಟ್ಟಂದೆ ಉಪ್ಪಂದ್. ಕುಮಾರೆ ಬುಲಿತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಬುಲಿತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ನೇತ್ರೆಲ ಬುಲಿತೊಂದು ಉಲ್ಲಲ್ ಆಂಡ ಅಲೆನ ಕಣ್ಣುಡು ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಅಯಿನ್ಲ ನರಪುರಿಕುಲು ಆಜದ್ ಬುರ್ತೆರ್

ಬರಹ: ಶೈಲು ‌ಬಿರ್ವ ಅಗತ್ತಾಡಿ ದೋಲ ಬಾರಿಕೆ

0 comments: