Saturday, January 26, 2019

ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ದೈವೊದ ಪುದರ್. ಕುಲ ಲಾಂಛನವಾತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪಂಜಿದ ರೂಪೊದ ದೈವ.

ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಒಂಜಿ ದೈವೊದ ಪುದರ್. ಕುಲ ಲಾಂಛನವಾತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪಂಜಿದ ರೂಪೊದ ದೈವ. ಉಂದು ತುಳುನಾಡುಡು ಕುಟುಂಬಡು ತಮ್ಮಲೆನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತಿನ ದೈವ. ಗ್ರಾಮೊಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ದೊಂಪದಬಲಿ ನೇಮ, ಬಂಡಿ ನೇಮ ದೆತೊನ್ನ ದೈವ,ಜಾಗ್ ಜಾಗುಡು ನೆಲೆಯಾದ್ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟರ್ದ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ತೆಂಕಾಯಿರ್ದ್ ಬಡಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲು ಜಾಗುಡು ನೆಲೆ ಅಯಿನ ದೈವ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಇಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಉದಿಪುದ ಕಥೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕುದವುಗೆ. ಒಂಜಿ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆರ್ದ್ ಪ್ರಧಾನವಾದು ತೊಜಿಂಡ,ನನೊಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡುದು ಕುಡುಮರ್ದ್ ಗಣಮನಿನ ರೂಪೊಡು ತೊಜುಂಡು. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೆತೊ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆ ಉಂಡಯ.ಇನಿ ನಮ ತೂವೊಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪೊರಪುಡು ಸಾವಿರ ರೂಪ ಪುದರ್ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ್ ಕುಡುಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವೆ ಕಥೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದು ಇಪ್ಪುನ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್.ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂಡ ದೈವ ಪಸರಣೆ ಅಯಿನ ಕಥೆ ಕುಪ್ಪೆ,ವರ್ಣಾರ ಬೊಕ್ಕ ನನತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಥೆಟ್ಟ್ ಉಂಡು.ಅಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ರದಾನವಾದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನವೆ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಪುನ ತೂವೊಲಿ.ಅಂಚದ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಸಾರುನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಕ್ಕುಲ್ ಮಾಯ ಅವೊಂದು ಉಂಡು. ಇನಿ ಯುವ ಪಿಳಿಗೆ ನೇಮ ಕೊಲದ ಕಲಕ್ಕ್ ಪೊಂಡ ಪಾರ್ದನ ಸಂಧಿನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ,ಖಾಲಿ ದೈವೊದ ನಲಿಕೆನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೆರುದಾದ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉದ್ಬಗ ಅಪ.ಅಂಚದ್ ಯುವಜನತೆ ಅಯಿನತ್ ಪಾರ್ದನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು.ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವ ನರ್ತಕೆ ವೊಯಿತವ ಸಂಧಿನ್ ವೊಯಿಕ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಅದಾಗ ಕೆನ್ಯರಲಾ ಅಪುಂಡು.ಅವು ವೊವ್ವ್ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಂಡುದು. ಅಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ‌ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆಟ್ಟ್ ಈ ಕಥೆಲಾ ಒಂಜಿ.ಈ ಸಂಧಿನು ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ,ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂಲು ಈ ಕಥೆಟ್ಟ್ ಪಾರೆಂಗಿ/ಪಾರೆಂಕಿ ಬೂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಪಾರೆಂಕಿ(ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಉಲಾಯಿ) ಪನ್ಪಿ ಜಾಗ್ ಪ್ರದಾನ ತೊಜುಂಡು.
ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಪಾರ್ತನೊ
ಎಗೆ ೧
ನೆರೆಂಗಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಉಲ್ಲೆರ್, ನೆರೆಂಗಿ ಬೂಡುಡು ಉಲ್ಲೆರ್....!
ಪಾರೆಂಗಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಉಲ್ಲೆರ್, ಪಾರೆಂಗಿ ಬೂಡುಡು ಉಲ್ಲೆರ್....!
ಪಂಡುದು ಪಾರೆಂಗಿ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ನ ಪಾರ್ದನ ಸಾಗುನಗ,ಪಾರೆಂಗಿ ಬೂಡುದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಸಾಲಾಣ ಸಾರಮುಡಿ ಕಂಡೊಲ್ ದಾನೆ ಇತ್ತುಂಡು.
ಬೊಟ್ಟುಡು ಸಾರಮುಡಿ ಬೆನ್ನಿಲು ದಾನೆ ಇತ್ತುಂಡು.
ಪೆತ್ತಎರುಟ್ಟ್ ಪೆರನ ಕಿದೆ, ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ಇತ್ತುಂಡು.
ಎರ್ಮೆ ಎರುಟ್ಟ ಪೆರನ ನೈ ಅಲೆ ಕಂಚಿ ಕಡಗನ ಮುತ್ತು ಇತ್ತುಂಡು.
ಅಹ ಬೆನಲತು ಕಂಡ ಇತ್ತುಂಡು,
ಅಹ ದಪ್ಯರ ಎರು ಇಜ್ಜಿಂದು ದಾನೆ ಬಲ್ಲಾಳು ದಾನೆ ಪನುಬೆರು....!
ಪುಲ್ಯ ನೇರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಯೆರ್,
ಅಹ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಮಣೆ,ಕುಂಟು ಪತ್ಯೆರ್‌.
ಅಹ ಕುಂಟು ಪುಗೆಲುಗ್ ದೀಯೆರ್,
ಅಹ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟಪುಣಿಯೆ ಪೊವೆರ್,
ಅಹ ಏರೀ ನೀರುನ್ ತಗ್ಗಾವೊನುದು ಬರುವೆರ್.
ತಗ್ಗೆ ನೆರೆನು ಯೆರವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ,
ಅವುಲೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಕೆಂಡೆರ್.
ಮೂಡಾಯಿ ಕುಮಾರ ಕುಕ್ಕೆನವುಲ್ ಎರ್ಲೆನ ಬಿಡೂ ಉಂಡುಗೆ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಮದಿಮ ಕೆಂಡೆರ್.
ಅರ್ತೊ
ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲ್ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡುದು,ಕುಂಟು ಪುಗೆಲುಗು ಪಾಡೊಂದು ತನ್ನ ಕಂಡ ಸಾಗೊಲಿದಂಚಿ ಪೊದು ಕಂಡದ ನೀರುನು ಏರಾದ್,ತಗ್ಗದು ಬೇತೆ ಕಂಡೊದಕ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಲೊಟ್ಟೆ ಊರುದ ಯೋಗ ಕ್ಷೆಮ ಪಾತೆರೊಂದು ಬರ್ಪುನ ವಾಡಿಕೆ ಅಹ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ಲಾ ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕೆಗು ಎರ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದುಂಡು ಪಂಡುದು ಸುದ್ದಿ ಕೆಂಡೆರ್)
ಎಗೆ ೨
ಪಗ್ತಲಾ ಅಂಚ ಬರುವೆರ್.
ಯೆರಿದಿ ಉಲಾಯಿ ಜೆವು ಕೆನಾಗಂದು ಲೈದೆರ್..
ಯಾನೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಕೆಂಡೆನೆ,ಎರು ಬತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಕೆಂಡೆಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್.
ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಬರಿಯರಗೆನ ತೂವೊಡು ದಾದ ಪಂಡೆರ್.
ಕಾರ್ಯದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲಾ,
ಎಲ್ಲೆದ ಬೆಂದುರ್ ಕಾಯಾದು ಮಲ್ಪು ಪಂಡೆರ್.
ಚಂಡೀರು ಬೆಂದುರು ಬೆಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಂದು ಪಂಡೆರ್.
ಎರ್ಲೆನ್ ಕೊಂಡಬರಿಯರ ಪೊಪೆಂದು ದಾನೆ ಪಾರೆಂಕಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬೇಗಡು ಪಂಡೆರುಯೆ.
ಅರ್ತೊ
ಪಗ್ತಲಾ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಸಮನೆಡು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತುದು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂತಿಡ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೆಂದು,ಸಾದಿ ಮಾರ್ಗೊಗು ಬೊಡಪಿನ ಬುತ್ತಿ ಮಲ್ಪು ಪಂಡೆರ್.ಎಲ್ಲೆಗ್ ಬೆಂದುರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಎರು ಕೊನಯರ ಪೊದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ವಿದು ಬತ್ತುದು ಕೈಕಾರು ಬೇನೆಗು ಬೆಂದುರು ಮೀಯೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ ಅಹ ಕಾಲೊಡು.)
ಎಗೆ ೩
ಉಲಾಯಿಗು ಪೊಗ್ಗುದು ಪೊಯೆರುಗೆನ ದುಡ್ಡು ಕುಂಟುಡು ದಾನೆ ಕಟ್ಯೆರ್,ಅಹ ಚಿರಾವುದ ಉಲಾಯಿಗ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್.
ಪಿದಾಯಿಗು ಬತ್ತುದು ತೂಯೆರುಗೆನ
ಸೀದಾ ಬಕ್ಕರು ದೀದ್ ಪೊತೆರ್,
ಬೇಗ ಬಕ್ಕರು ದೀದು ಸಾಗ್ಯೆರ್
ಅಹ ಸಂತೆದ ಮುದಿಲುಡು ಪೊನಾಗ ಕಂಡಡ್,
ದೂರೊಡು ದಾನೆ ತೂವೆಗೆನ ಎರುವಪ್ಪೆ ಗೌಡೆ ಪನ್ನಗ,
ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬತ್ತೆರ್ ಪಂಡೆರುಗೆನ ಕುಲ್ಯರ ಕುರ್ದಡೆ ಕೊನದೆರ್.
ಯೆರಿ ಎರುವಪ್ಪ ಗೌಂಡ ಕೆನಂಡ ನಿನ್ನ ಎರುಟ್ಟು ಕೆಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಒಲು ಬುಡುತಂದು ಕೆಂಡೆರ್.
ಯೆಲ್ಯ ಬಕರು ದೀದ್ ಪೊಲೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ, ಎರ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್.
ಅರ್ತೊ
ಬಲ್ಲಾಳ್ ಇಲ್ಲಾದ ಉಲಾಯಿ ಪೊದು ಎರು ದೆತೊನ್ಯರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುದು ಚೀಲಡು ಪಾಡುದು ಬೀಸ ಬೀಸ ಕಾರುಡು ಸಂತೆಗು ಬತ್ತೆರ್,ಅರ್ ಬನ್ನಾಗ ಎರ್ಲೆನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎರುವಪ್ಪ ಗೌಡೆ ಪನ್ಪುನಯೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬತ್ತೆರು ಪಂಡುದು ಕುದ್ಯ ಕಾರುದ ಟೂಲ್ ಕುಲ್ಯರ ಕೊರಿಯೆ,ಅಯಿಟ್ ಕುಲ್ಲುನ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅಯಡ ಎರುವಪ್ಪ ಗೌಡ ನಿನಡ ಬೆನ್ನಿ ಗಾಪುನ ಎರ್ಲೆನು ಒಲ್ಪ ಬುಡ್ತ ಪಂಡುದು ಕೆನಾಗ, ಮೆಲ್ಲಡು ಯೆಲ್ಯ ನಡಕೆಗು ಪೊದು ಒಂಜಿ ಸಾಲುರ್ದ್ ತೂವೊಂದು ಪೊಲೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಇರೆಗ್ ಅಪುನ ಎರ್ಲೆನ್ ತೂದು ದೆತೊನ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ)
ಎಗೆ ೪
ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ಯೆಡ್ ಪೊಯೆರುಗೆನ ಬೆನ್ನಿದೆರ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲು ತೂಯೆರ್.
ಬಲತೊಂಜಿ ಕಾರುಡ್ ಪೊಯೆರುಗೆನ ಎರ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲು ತೂಯೆರ್.
ಕಾರ್ಯಗ್ ಯೆಲ್ಯಾಡು ಜತ್ತುದು ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಪೆಜ್ಯೆರ್.
ಯೆರಿಯಾ ಎರುವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆನಾಂಡ,ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಎರ್ಲೆನ ಕಿರಯ ಪನ್ಲಂದು ಪಂಡೆರ್.
ಅತಾನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು...
ಕಂಬುಲದ ಎರ್ಲೆನ ಬೆರಿಟ್ತ್ ಲತ್ತುನ ದುಡ್ಡುಗು ಕೊರಯೆ ಅತ್ತುಂಡ,
ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಎರ್ರ್ಲೆನ ಕಿರಯ ಪನಾಯೆ ಪಂಡೆಗೆ..
ಅತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಂಡ ಯೆನ್ನ ಮಾರುಡು ದೈವ ಇತ್ತುಂಡ ಕೆಕ್ಕಿಲಿದ ಬಲ್ಲುನ್ ದೆತ್ತ್ ಕೊರುವೆಂದು,
ಎರ್ಲೆನ ಬಲ್ಲುನ್ ದಾನೆ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆಂಡ ಮುಗಲೆಡು ಗುಂಡ,ಹೊಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್..
ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯಿ ದೊಂಡೆಡು ದಾನೆ ಅವೊಡಂಡ‌.
ಎರ್ಲೆಗ್ ತರೆ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ಯೆರುಗೆನ,
ಅಹ ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲ್,ಪಿರಾವುಡು ಬಡು ಪತ್ತುದು ಬಲ್ಲಾಳ್ ದೆರೊಂದು ಬರುವೆರುಗೆ.
ಅರ್ತೊ
ಅದಾಗ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಸಾಲುರ್ದೆ ತೂವೊಂದು ಪೊಪೆರ್,ಕಾರುರ್ದ್ ತರೆ ಮುಟ್ಟ ಎರ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲು ತೂಪೆರ್,ಅರೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಯಿನ ರಡ್ಡ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಅಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಅಯಿತ ಕ್ರಯ ಎರುವಪ್ಪ ಗೌಡಡ ಕೆನಾಗ ಎರುವಪ್ಪ ಗೌಡೆ ಬೆಲೆತ್ತ ವಿಚಾರಡು ಕಡೆಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ.ಎರ್ಲೆನ್ ಕೊರೊಡು ಪಂಡ ಅಯಿತ ಬೆರಿಟ್ಟ್ ಉಂತುನತ್ ಪನವುಗು ಕೊರಯೆ,ಬಲ್ಲ್ ಕೊರುಂಡ ಎರ್ಲೆನ್ ಕೊರಯೆ ಪಂಡುದು. ಅದಾಗ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಅರು ನಂಬುನ ದೈವೊನ್ ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನಿದು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕೈಕೂಡುಂಡ ನಿಕ್ಕ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಹೊಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪವೆ ಪಂಡುದು ಪನ್ಪೆರ್.ಅರ್ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ದೊಂಡೆದುಲಾಯಿ ಅವೊಡಂಡ ದೈವ ಕಾರ್ನಿಕಡು ಎರ್ಲೆಗ್ ತರೆ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡುದು ಬಲ್ಲಾಳೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆ.ಬಲ್ಲಾಳೆರು ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲು ಪಿರಾವುಡು ಬಡು ಪತ್ತೊಂದು ಎರ್ಲೆನು ದೆರೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್.)
ಎಗೆ ೫
ಎರ್ಲೆನ್ ದೆರೊಂದು ದಾನೆ ಬರುವೆರ್..
ಕೂಂಟೆಲುನುದಲ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ..
ಕಾಯನ ದುಂಬು ಕಾಯಿದ್ ಬೈದುಂಡು..
ಬಿರ್ಸನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿದ್ ದಾನೆ ಬೈದುಂಡು...
ದೊಂಬು ಅರಪದ್ ಪೆಲತ್ತ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲುಡು ದಾನೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ ದಾನೆ ಕುಲ್ಲುನಗ...
ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಗಾಳಿಗ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು..
ಯೆರಿಯ ಎರುಮುಡಿ ಮಗ್ಗಲಾಂದು ಪಂಡೆರ್..
ಪರುಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ದೆಪ್ಪುಂದು ದಾನೆ ಪನ್ನಗ..
ಮಗ್ಗಾಲೆಗೆನ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲುಗು ದಾನೆ ಪೊನಾಗ..
ಯೆರಿ ಬಳ್ಳಾಲೆ..ಯೆರಿ ಬಲ್ಲಾಲೆ..
ಮರಕ್ಕ್ ಕಟ್ಟೊರಿ ಉಂಡುದು ದಾನೆಂದು ಪಂಡೆನ.
ಯೆರಿಯ ಎರುಮುಡಿ ಮಗ್ಗಾಲಂದು ಪಂಡೆರ್..
ಕಾಯಿಗ್ ಕಟ್ಟೊರಿ ಸೊಲ್ಲುಂಡು ಮಗ್ಗಲಾ, ಪರುಂದುಗ್ ಕಟ್ಟೊರಿ ಸೊಲ್ಲುಜಿಂದು ಪಂಡೆರ್.
ಪರುಂದು ಪಲಕಾಯಿ ದೆಯಿದೆರ್
ಪಚ್ಚಿಲು ಧನಿಕುಲ್ ತಿಂದೆರ್,ಪೂಲುರಚ್ಚೆ ಎರ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್..
ಯೆರಿಯ ಎರುಮುಡಿ ಮಗ್ಗಲಾಂದು ಲೆಯಿದೆರ್..
ನಮ್ಮ ಎರುಲುದೆ ಕಾರ್ಯದ ಕೈಕಂಜಿಲೆ ಎರ್ಲಾಂಧ ದಾನೆ? ಅತ್ತಂದ..? ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್.
ಯೆರಿ ಬಳ್ಳಾಲೆ..ಯೆರಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ
ದೊಂಬುಗು ಬತ್ತಿನ ಎರ್ಲು ಕೆನಾಗ ದಾನೆ ಕಣ್ಣುಗು ಮಬ್ಬುಡು ತೊಜಿವ.
ಎರ್ಲೆ ದೆರೊಂದು ಬರುವೆರ್..
ಕಜೆಕ್ಕಾರ ಗುತ್ತುಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಕಜೆಕ್ಕಾರ ಕಲಕ್ಕ್ ಲೈಯಿದೆರ್..
ಅಂಬುಡೆಲ್ ಗುತ್ತುಡೆ ಬನ್ನಾಗ,
ಅಂಬುಡೆಲಾ ಮಲ್ಲಕ್ಲ್ ಲೈಯಿದೆರ್..
ಎರ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯೆರ್..
ಪಾರೆಂಕಿ ಬೂಡುಗು ಬರುವೆರು...!
ಪೊಸ ಕರೆಂಕಿ ಕಟ್ಟದೆರ್,
ಕಲ್ಲ ಮರಾಯಿ ತೊಡದೆರ್,
ತಾರಿದ ಗುಜ್ಜಿ ಕಂಬ ನಡ್ಪದೆರ್ ,
ಬಟ್ಟಿಡು ಮುಗುರುಪಂತಿ ದೀಯೆರ್.
ಬಾಲ್ದಿಡು ತೆಲಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ದಾನೆ ಮೈತೆರ್.
ಪುಡ್ಯದು ಚಾವಡಿಗು ಪೊಗ್ಯೆರ್,ಮುಂಡ್ಯಡು ದಾನೆ ಕುಲ್ಯೆರ್.ರಡ್ಡನೆ ದಾನೆ ಉಂಡೆರ್.
ಅನಿ ಪೊತುಂಡು, ಮಗುರುಮನದನಿ ಬೈದುಂಡು..
ಎರುಮುಡಿ ಮಗ್ಗಲೆ ಬರುವೆನ,ಬಾಲ್ದಿಡು ತೆಲಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆನ.
ಬಟ್ಟಿರ್ದ್ ಪಂತಿ ದೆತ್ತೆನ,
ಬಕ್ಕರುಡು ಬತ್ತುದು ಕರೆಂಕಿದ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತುದು ತೂನಗ,...
ಯೆರಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಯೆರಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ...
ನಮ್ಮ ಎರ್ಲುಲು ಇಜ್ಜಂದು ದಾನೆ ಬೇಗಡು ಪಂಡೆಯೆ...!
ಅರ್ತೊ
ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬೆಲೆದಾಯೆ ಎರು ದೆರೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು,ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಭಾರಿ ಬಿಜೊಂದು ಉಂಡು.ದೊಂಬುಗು ನನ ನಡಪ್ಯರ ಅಪುಜಿಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲುಡು ಕುಲ್ಲುನಗ ಫಲ ಪೊಯಿನ ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯಿರ್ದ್ ಬಿಜಿನ ಗಾಳಿಗ್ ಪರುಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು,ಬಲ್ಲಾಳ್ ತನ್ನ ಬೆಲೆದಾಯಡ ಪರುಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ಅಯಿಕ್ ಕಟ್ಟೊರಿ(ದೈವೊಲೆಗ್ ಸುರುತ್ತ ಕಾಯಿ ಪಂಡುದು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುನ) ಉಂಡ ಕೆನುವೆ.ಅಯಿಕ್ ಪರುಂದು ಪೆಲಕಾಯಿಗ್ ಕಟ್ಟೊರಿ ಇಜ್ಜಿ,ಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೊರಿ ಪಂಡೆರ್. ಪೆಲಕಾಯಿ ದೆತ್ತುದು ಪಚ್ಚಿಲುನು ಬಲ್ಲಾಳ್ ತಿಂದೆರ್,ಕೂಂಜಿ ಪೂಲ್ ರಚ್ಚೆನು ಎರ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್.ಅತನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ತರ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ಗ ಎರ್ಲುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೊಜುವ.ಅದಾಗ ಬೆಲೆದಾಯೆ ಪನ್ಪೆ ಅವು ದೊಂಬುಗು ಬತ್ತುದು ಅಂಚ ನಚ್ಚುದು ತೊಜುನಿಂದು ಪನ್ಪೆ.ಅಂಚ ಅಲ್ತು ಲಕ್ಕುದು ಎರ್ಲೆನು ದೆರೊಂದು ಬರುವೆರ್ ಬನ್ನಾಗ‌ ಕಜೆಕ್ಕಾರು ಗುತ್ತು ತಿಕುಂಡು ಅಲ್ಲ್ ಜಾಲುಗು ಲೆತ್ತುದು ಪಾತೆರ್ಪದು ಅಸರು ಬಜಾಲ್ ಕೊರಿಯೆರ್.ಅವು ಕಡತುದು ಅಂಬುಡೆಲ್ ಗುತ್ತು ತಿಕುಂಡು ಅಲ್ಲುಲಾ ಅಲ್ತ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಪಂಡ ಸಿರಿವಂತೆರ್ ಎರ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯೆರ್.ಅಲ್ತು ಸೀದಾ ಪಾರೆಂಗಿ ಬೂಡುಗು ಬರ್ಪೆರ್.ಎರುಕುಲೆಗ್ ಪೊಸ ಕರೆಂಕಿ ಪಂಡ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟದೆರ್,ಮಡ್ಡಿ,ನೀರು ದೀಪುನ ಕಲ್ಲ ಮರಾಯಿ ಕೆತ್ತದೆರ್,ಎರುಕುಲೆನ್ ಕಟ್ಯರ ತಾರಿದ ಗುಜ್ಜಿ ಕಂಬ ನಡ್ಪದೆರ್,ಲತ್ತು ಪಜೀರು ಪೆರೆದು ಬಟ್ಟಿಡು ದೀತೆರು.ಬಲ್ಲಾಳ್ ವೂಲಾಯಿ ಚಾವಡಿಗು ಪೊದು ಪುಡ್ಯನೆ ಬುರುದು,ಪೀಠಡು ಕುಲ್ದು ರಡ್ಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆರ್.ಅಂಡ ದೈವೊದ ಪರಕೆ ಮರತೆರ್. ಅನಿದ ದಿನ ಕರಿದು ಮನದಾನಿ ಬೆಲೆದಾಯೆ ಬತ್ತುದು ಅರ್ಕಂಜಿ ದೀಯರ ಪೊನಾಗ ಕಿದೆಟ್ಟ್ ಎರ್ಲು ಇಪ್ಪುಜ.ಅಲ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀವೊಂದು ಬತ್ತುದು ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ಡ ಪನ್ಪೆ.)
ಎಗೆ ೬
ಯೆರಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ.. ಯೆರಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ..
ನಮ್ಮ ಎರ್ಲುಲು ಕಿದೆಟ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಪಂಡೆಯೆ,
ಉಂದು ದಾನೆ ಬಾದೆ ಸೋಜಿಗಂದು ಪಂಡೆಯೆ..
ಅರೆತಲ್ತುತುದ್ ಸಾರಿದ ಬಲ್ಮೆಡು ತೂನಗ..
ಅತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು..
ಸಾರಿ ಬಲ್ಯಾಯೆ.. ಯೆರಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ
ಎರು ಕೊನೊಬನ್ನಾಗ ದಾನೆ ಪಂಡರ್ ದೈವೊಗ್,
ಪಿರಾ ಬನ್ನಗ ದಾನೆ ಮಂತುದರುಂದು ಕೆನಾಗ.. ಬಲತ್ತ ಕೈಯಿತ್ತ ಮುರ್ಗಿ ಬಳೆನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಪಂಡೆರ್,ಒಂಜಿ ಗಂಡ್ಯೊಡು ಸಾರಿ ಪನ್ಲೆಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್.
ಅತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು...
ಬೊಲ್ಪುಗು ಎರ್ಲು ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆನ,ಬಯ್ಯಗ್ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆನೆ,
ಬಯ್ಯಗ್ ಎರುಲು ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆನ ಬೊಲ್ಪುಗು ನೇಮ ಕೊರುಪೆ.
ಮುಗಲಡು ಗುಂಡ ಪಾಡವೆ ಯಾನ್,ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮ ನೇಮ ದಾನೆ ಕೊರ್ಪವೆಂದು ಪಂಡೆರ್.
ಅರ್ತೊ
ಬೆಲೆದಾಯೆ ಎರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದು ಬತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಅಚೊದ್ಯಡು ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲ್ಮೆ ದೀಯೆರ್,ಬಲ್ಮೆಡು ಎರು ದೆತೊನ್ನಗ ಪನ್ನ ಚಾವಡಿದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ನೇಮದ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ತೊಜುಂಡು, ಅದಾಗ ಕೂಡೊರ ಬಂಗಾರುದ ಕೈಕಡಗ ಈಡ್ ದೀದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈಮುಗಿಪೆರ್ ಕಾಂಡೆ ಎರ್ಲು ತಿಕುಂಡ ಬಯ್ಯಗ್ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆ,ಬಯ್ಯಗು ಎರ್ಲು ತಿಕುಂಡ ಕಾಂಡೆ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆಂದು,ಈ ಪ್ರಕಾರಡು ಅರೆನ ಎರ್ಲು ತಿಕುಂಡು.ಅದಾಗ ನೇಮಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.)
ಎಗೆ ೭
ಅತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು..
ನೇಮ ಕಟ್ಯರ ಮಾನ್ಯೆ ಯೆರುಲ್ಲೆ ಪಂಡುದು ಕೆನಾಗ..
ಪಂಚಪಣಂಬೂರುಡು ಕೂಟಗು ಪೊಂಡ ಪರವೆರೆ ಕೊಪ್ಪಡು ಕಾಂತುದು ದಾನೆ ಉಲ್ಲೆನ...
ಒಂಜಿ ಓಲೆನು ಬರೆದೆರ್,ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯನು ಕಡದೆರ್..
ಒಲೆದ ಪಿರಾವುಡು ಬರುವೆನ,
ತಗ್ಗುದ ಜಾಗುಡು ಉಂತುವೆನ ಕಾಂತು ಸೋಲುದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ,..
ಎರಿಂಬೆ ಕಾಂತು ಸೊಲ್ಮೆ ಲಕ್ಕುದು ಕುಲ್ಲುಲಾಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್,
ಕುಲ್ಲುನ ಕಜ್ಜ ಇಪ್ಪಡು ಬಲ್ಲಾಳೆ, ಲೆತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಪನ್ಲೆಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್.
ಯೆನ್ನ ಚಾವಡಿಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟುವನ,ಬೀರ ಪನ್ವನಂದು ಕೆನ್ನಾಗ..
ಸಂಧಿ ಪನ್ಯರ,ಬೀರ ನುಡಿಯರ,ಸೀರಿ ಸಿಗಿಪರ ತೆರಿಯಂದು,
ಅಣಿ ಕಟ್ಯರ,ರೂಪ ಬರೆಯರ,ಪಾಲೆ ಪರಿಪ್ಯರ ,ಬಲಿ ಕಟ್ಯರ ತೆರಿಯಂದು ದಾನೆ ಪನ್ನಾಗ,
ಮೂಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕಲಾದ ಕೊಟ್ಯ ಉಂಡುಂಬೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ತೂಲಂಬೆ ಕಾಂತು,ಪಾಲೆದ ರೂಪ ಪರಿಪುಲಾ,
ಕಡಪಿಲ್ಲ ಗುತ್ತುಡು ಅಣಿ ಉಂಡುಂಬೆ ಕಾಂತು ತಾರೆದ ಮಡಲುಡು ಸಿಗಿಪುಲಾ..
ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಲಂಬೆ ಕಾಂತು,ಪಾಲೆ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುಲಾ,
ಮಗುತೊಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಲಂಬೆ ಕಾಂತು ಕಂಜಿನಾ ಪಾರೆಂಗಿ ಇಡೆ ಚಾವಡಿಗು ಕೂಟಡು ಬಲಂದು ಪಂಡೆರ್.
ಅರ್ತೊ
ದೈವೊದ ನೇಮಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ನೇಮ ಕಟ್ಯರ ಯೆರು ಉಲ್ಲೆರುಂದು ಕೆನಾಗ ಪಚ್ಚೆ ಪಣಂಬೂರುಡು ವೊಡಡ್ ಪೊಂಡ ಪರವೆರೆ ಕೊಪ್ಪಡು ಕಾಂತು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಅಯನಡೆ ಒಲೆ ಮಾನ್ಯನು ಕಡಪುಡ್ಯೆರ್.ಅಯೆ ಬತ್ತುದು ಬಲ್ಲಾಳೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಬರ್ಪಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಯೆಂಚಿನ ಪಂಡುದು ಕೆನ್ನಾಗ,ಯೆನ್ನ ಚಾವಡಿದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವನಂದು ಕೆನ್ನಾಗ,ಯೆಂಕ್ ಅಯಿತ ಬೀರ ತೆರಿಯಂದು,ಅಣಿ ಸಿಗಿಪರ,ಮೊಗತ್ತ ಚಿತ್ರ ತೆರಿಯಂದು,ಅಯಿತ ನುಡಿ ತೆರಿಯಂದು ಪನ್ಪೆ.ಅದಾಗ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಪನ್ಪೆರ್ .ಮೂಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲುಡು ಕುಕ್ಕಲದ ಕೊಟ್ಯ ಉಂಡು(ಉಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ,ಕುಕ್ಕಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್) ಅಲ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೊಗ ಉಂಡು ಅಯಿನ್ ತೂದು ಪಾಲೆಡು ಮೊಗ ಮಲ್ಪುಲಾ ,ಕಡೆಪ್ಪಿಲ್ಲ ಗುತ್ತುಡು ಅಣಿತ್ತ ಅಚ್ವಿ ಉಂಡು ಅಯಿನ್ ತೂದು ತಾರೆದ ಸೀರಿತ್ತ ಅಣಿ ಮಲ್ಪುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರೆದನಿ ಬತ್ತುದು ಪಾಲೆ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುಲಾ,ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ನೇಮ ಕಟ್ಯರ ಬಲ ಪಂಡುದು ಕಡಪುಡ್ಯೆರ್.)
ಎಗೆ ೮
ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಬರುವೆನ ಕಾಂತು ಪಾಲೆ ಪಡಿಯರಿ ಬೇಗಡು ಪತ್ತುವೆಯೆ...!
ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಬರುವೆನ ಕಾಂತು ಪಾಲೆ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ಯೆನ,
ಮಗ್ತೊಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಬರುವೆನ ಕಂಜಿನ ಪಾರೆಂಗಿ ಇಡೆ ಚಾವಡಿ ಕೂಟಗು ಜಂಡ ಬರುವೆನ,
ತಗ್ಗುಲ್ಲಾ ಜಾಗುಡು ಉಂತ್ಯೆನ,ಸೋಲುದ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರುವೆನ
ಯೆರಿಂಬೆ ಪರವೆರೆ ಪಾಲುಂದು, ತೂಲ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡೆರ್,
ಕುಲ್ಲುಲಾಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್,ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲು ಕೊರಿಯೆರ್..
ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲುಡು ಕುಲ್ಯೆನ,ನೇಮದ ಉದಿಪಿನ ಬೆಂದೆನ,ಅಸರು ದಾನೆ ಪರಿಯೆರ್,ಅಸರು ದಾನೆ ತಗ್ಗದೆ..
ಪಂಜಿದ ಮೊಗ ತೂಯೆನ ಕಾಂತು ಪಾಲೆದ ಮೊಗ ಬರೆತೆನ..
ಪಂಜಿದ ಮೊನೆ ತೂಯೆನ ಕಾಂತು ತಾರೆದ ಸಿರಿ ಸಿಗಿರಿಯೆನ...
ನಟ್ಟ ನಡೀರುದ ಜಾಮೊಂದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಎಣ್ಣೆಂದ ದಲ್ಯ ಅಯಗ್ ದಾನೆ ಕೊರಿಯೆರ್..
ಪೊರಿಯಡ್ಯೆ ಪೊದಿಕೆಡು ಪೊಯೆನ..
ಅರ್ತೊ
ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಪಾಲೆ ಪಡಿಯಡಿ ಪತ್ತುದು ಪೊಯಿನ ಕಾಂತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ನೇಮ ಕಟ್ಯರ ಚಾವಡಿಗು ತನ್ನ ಕೂಟೊದ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ.ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲು ಕುಲ್ಯರ ಕೊರಿಯೆರ್,ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅಸರ್,ಬಜಾಲು ಪೂರ ಪರುದು ನೇಮದ ಬೆಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ.ಪಂಜಿದ ಮೊಗ ಪಾಲೆಡು ಮಲ್ಪುವೆ,ಸೀರಿ ಸಿಗಿಪುವೆ,ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಅಯಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ್.ಪಲಹಾರ ಮಲ್ತುದು ಕೆದುಕ್ಕ್ ಪೊದು ಮೀದು ಬತ್ತುದು ಅರ್ದಾಳ ಪಾಡುದು ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೆ)
ಎಗೆ ೯
ಕೊರಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲೆಪುಗು ನೇಮ ಲಕ್ಕುದು ನಡಕೆಡು ದಾನೆ ಅತೆನ...
ನಟ್ಟ ನಡೀರುಗೆನ ಕೂಡಾಯಿ ಕೂಟೊಡು ನ್ಯಾಯ ಪಾಡ್ಯೆನ ಬಲಿಮಗೆ ನರಸಿಂಗ ಮಗ್ಗಲಾಗ್,
ನ್ಯಾಯ ಪಿರಿನಗವುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವುಲು ಮಿಸ್ಮೆ ಬಿರ್ದಲಿ ಬಿರ್ಮು ನಡೀರ ಅಂಗಾರೆ ಪೊರ್ತುಡು..
ಏಳ್ ಇರುಳಿಡು ಎಳ್ಮ ಪಗೆಲು ಕೂಟಗೆ ದಾನೆ ಮುಗಿತುಜಿ,ಯೆಲ್ಯಾನೆ ದಾನೆ ಅಗುತುಜಿ ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್..
ಒರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗು ಬಲತುಗು ದಾನೆ ಕೊತೆರ್ ಬಲ ಸಂಕೊಲೆ ಕೊತೆರ್..
ಯೆಡತು ದಾನೆ ಕೊತೆರ್..ಎಡ ಸಂಕೊಲೆ ಕೊತೆರ್..
ನಡುಕ್ಕ್ ದಾನೆ ಕೊತೆರ್ ಉಜ್ಜಲ್ ಸಂಕೊಲೆ ಕೊತೆರ್..
ಎಡತ್ತ್ ದಾನೆ ನೂರ್ಕೆನ ಎಡ ಸಂಕೊಲೆ ಪೊಲ್ತೆನ..
ಬಲತ್ತು ದಾನೆ ನೂರ್ಕ್ಯೆನ ಬಲ ಸಂಕೊಲೆ ಪೊಲ್ತೆನ..
ನಡುತ್ತ ದಾನೆ ಉಜ್ಜಲ್ ಸಂಕೊಲೆ ಪೊಲ್ತು ಲಕ್ಕುದು ಜಾಲುದ ಗುವ್ವೆಲುಗ್ ದಾನೆ ಬುರ್ಯೆನ..
ಯೆರುಂಬೆ ಬಲಿಮಗ ನರ್ಸಿಂಗ ಮಗ್ಗಲಲಾ, ಮಿಸ್ಮೆ ಬಿರ್ದಲಿ ಬಿರ್ಮುನು ದಾನೆ ಲೈದೆರ್.
ಪರವೆರೆ ಬಾಲೆ ಕಾಂತುನು ಗುವ್ವೆಲುರ್ದ್ ಕೊನಲೆಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್.
ಗುವ್ವೆಲುದಡೆ ದಾನೆ ಪೊನಾಗ..
ಕಾರುದ ಗಗ್ಗರ ಕೆನುಂಡುಗೆನ ಕುಂಟುದ ಕೊಲ್ತಿರಿ ಪೊತ್ತುಂಡುಗೆನ,ತಾರೆದ ಮಡಲ್ ಪೊತ್ತುಂಡು.
ದುಂಬುಡು ದಾನೆ ಜೈದೆಗೆನ ಬಲಿಮಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ ಮಗ್ಗಲೆಗೆನ ಬುಕ್ಕಡು ದಾನೆ ಜೈದೆಗೆನ ಮಿಸ್ಮೆ ಬಿರ್ದಲೆ ಬಿರ್ಮುಗೆ..
ಬಲತ್ತ್ ರಟ್ಟೆಡು ಪತ್ಯೆರುಗೆನ ಬಲಿಮಗ ನರ್ಸಿಂಗ‌ ಮಗ್ಗಲೆಗೆನ..
ಎಡತ್ತ್ ರಟ್ಟೆಡ್ ಪತ್ಯೆರುಗೆನ ಮಿಸ್ಮೆ ಬಿರ್ದಲಿ ಬಿರ್ಮುಗೆ...
ಗುವ್ವೆಲುರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಕೊನದೆರುಗೆನ,ಚಾವಡಿದ ನಡುವನ ಕೊನದೆರುಗೆನ
ಅಯಡ್ ಈ ಉಂತುಲಾ ದೈವ ಸತ್ಯದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಲಂದು ದಾನೆ ಪಂಡೆರ್.
ಅಯಡ್ ದೈವ ಉಂತ್ಯೆಗೆನ,ನಂಜಿದ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತಿಗೆನ ನ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಯ ತೀರ್ಪು ದಾನೆ ಮಲ್ತೆನ..
ಪರಕೆದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ತೆಗೆನ.. ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಪೊತುಂಡುಗೆನ ಮಿಸ್ಮೆ ಬಿರ್ದಲಿ ಬಿರ್ಮುನು ದಾನೆ ಕೆರಿಯೆನ..
ವಮಗ್ತೊಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಪೊತುಂಡುಗೆನ ಬಲಿಮಗ ನರ್ಸಿಂಗ ಬಗ್ಗಲಾನ್ ದಾನೆ ಕೆರಿಯೆನ...
ನ್ಯಾಯದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಾಯೆ.
ಅರ್ತೊ
ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕೊರಿದ ಕೆಲೆಪುಗು ದೈವೊಗು ನೇಮ ಲಕ್ಕುದು ಉಂತುಂಡು ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಮಾನ ಪೂರ ಸುರು ಅಂಡು.ಅಯಿಟ್ ಬಲಿಮಗೆ ಪಂಡ ಕುಸ್ತಿದ ಜಟ್ಟಿ ನರಸಿಂಗಗು,ನೇಮ ಅನಾಗ ಉಲ್ಲೆ ಅವುಲ್ ಬೀರೆ ಪನ್ಪಿ ಬಿರುದುದ ಬಿರ್ಮುನ ನ್ಯಾಯ.ಏಳ್ ಪಗೆಲ್ ಮ ರಾತ್ರೆ ಅಂಡಲಾ ದೈವದ ಅಬತಾರ ಉಂತುಜಿ.ಕಡೆಕ್ಕ್ ದೈವದ ಅಬತಾರ ತಡಯರ ತಿರಂದೆ ಎಡತ್ತ್ ಬಲತ್ತ್ ಕೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಗ್ ಸಂಕೊಲೆ ಪಾಡುದು ದೈವೊನು ಕಟ್ಯೆರ್.ಅಂಡ ದೈವ ಸಂಕೊಲೆನ್ ಪೊಲ್ತುದು ಗುವ್ವೆಲುಗು ಲಾಗೀಂಡು.ಅತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲ್ಲಾಳ್ ಇರ್ವೆರೆನ್ ಗುವ್ವೆಲುಗ್ ಜತ್ತುದು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಂತುನು ದೆರ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಪನ್ಪೆರ್.ಮುಕ್ಲ್ ಇರ್ವೆರ್ ಗುವ್ವೆಲುದಡೆ ಪೊನಾಗ ಕಾರುದ ಗಗ್ಗರ,ಕುಂಟುದ ಕೊಲ್ತಿರಿ,ತಾರೆದ ಮಡಲ್ ತೂಟೆ ಪೊತ್ತುನ ತೊಜುಂಡು. ಸುರುಕ್ಕ್ ಬಲಿಮಗೆ ನರ್ಸಿಂಗೆ ಜತ್ತೆ,ಅಯನ ಪಿರಾವುಡು ಮಿಸ್ಮೆ ಬಿರ್ದಲಿ ಬಿರ್ಮು ಜತ್ತೆ. ಜತ್ತುದು ಎಡತ್ತ್ ಬಲತ್ತ್ ರಟ್ಟೆಡು ಪತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುದು ಚಾವಡಿದ ನಡುಕ್ಕ್ ಕೊನತುದು ಉಂತದ್,ಸತ್ಯದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಲ ಪಂಡುದು ನಟ್ಯೆರು,ಅತನಾಗ ದೈವ ನಂಜಿದ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತೆ,ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ.ಅಹ ನ್ಯಾಯ ತಿರ್ಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಾರೆಡು ಮಿಸ್ಮೆ ಬಿರ್ದಲಿ ಬಿರ್ಮುನು ಕೆರಿಯೆ,ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಲಿಮಗ ನರ್ಸಿಂಗ ಬಗ್ಗಲನುಲಾ ಕೆರಿಯೆ.ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮೊದ ದೈವ ಯಾನುಂದು ಪಂಡೆ.) ಮೂಲು ನಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಂಶಲೆನ್ ತೂವೊಂದು ಪೊಂಡ ತುಳುನಾಡ ಪಿರಾಕುದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಯೆಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡುದು ನಮಕ್ಕ್ ನೆಗತ್ ತೊಜುಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ದೈವೊಗು ಅರಾಧನೆ ಮಲ್ತುದು ಅಯಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಒಂಜಿ ತುಳುವನ ಇಲ್ಲದ ಅಚಾರನು ಈ ಪಾರ್ದನಡು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತುಂಡ ತೂಂಡ ಈ ಪಾರ್ದನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುನವು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.ಮೂಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಿರಾಕುದ ಕಟ್ಟುಲೆನ್ ತೂನಗ ಅವು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೊಗು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತುಂಡು ಪನೊಲಿ.ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಅದಿತ್ತುನ ಅಹ ಕಾಲೊಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ರಡ್ಡ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಕೊನಪಿನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸಡಗರ.ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡುದು ಪನೊಲಿ. ಕುಲ್ಕುಂದ ಪನ್ಪುನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಲ್ಪದ ಎರು ಜಾತ್ರೆ ಅಹ ಕಾಲೊಡು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಜಾತ್ರೆ.ತುಳುವೆರ್ ವೊವ್ವೆ ವ್ಯಾಪಾರ,ವ್ಯವಹಾರ,ಸಂಬಂಧವಾದು,ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾದು ಒಂಜಿ ಇತ್ ಕಿನ್ಯ ದಾದಂಡಲಾ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ, ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತುಂಡಲಾ ದೈವೊಗ್ ಪರಕೆ,ಯೆರದ್ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರುಂದು ಪನೊಲಿ.ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೆರ್ ಪರಕೆ ಮರತುಂಡ ದೈವ ಪೊರ್ತು ಕೊರಂದೆ ಕಾರ್ನಿಕ ತೊಜದುನ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಪಂಡುದು ಈ ಪಾರ್ದನೊಡು ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ದುಂಬು ದೈವರಾಧನೆ ಯೆತ್ ಬದಲು ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ನಮ ಈ ಸಂಧಿಡು ತೂವೊಲಿ.ದುಂಬು ಪಾಲೆಡು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರುಂಡ,ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಪೆಗು ಬತ್ತುಂಡು.ಯೆನ್ನ ದೈವೊಗು ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಲಿಯ,ಬೀರ ಪನೊಲಿಯ,ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರಡ ಪಂಡುದು ಇಲ್ಲದ ಯಾಜಮಾನ್ಯೆ ಕೆನುನ ರೀತಿ,ಅಯಿಕ್ ದೈವ ನರ್ತಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುನು ಈ ಸಂಧಿಡು ಕೆನೊಲಿ.ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಲಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬನಟ್ಟ್ ಇತ್ತುನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿವಾದ್ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅದ್ ತಮ್ಮಲೆನ ಸ್ಥಾನೊಡು ಅಂಚನೆ ಯಾಜಮಾನ್ಯನ ಸ್ಥಾನೊಡು ಕುಲ್ಲಯಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್,ಅಯೆನೆ ಅಹ ಇಲ್ಲಗ್ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಯೆ ಪಂಡುದು ಈ ಬೀರಡು ಉಲ್ಲೆಖ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಬತಾರ ಯೆಂಚಿನ ಪಂಡುದುಲಾ ಈ ಬಿರ ಪನ್ಪುಂಡು,ಏಳ್ ರಾತ್ರೆ,ಏಳ್ಮ ಪಗೆಲು ದೈವೊದ ಅಬತಾರ ತೂದು ಕಡೆಕ್ಕ್ ಸಂಕೊಲೆಡ್ ಕಟ್ಟುದು ಪಾಡ್ಯೆರುಂಡ ಅಯಿನ್ ಪೊಲ್ತುದು ನಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲಿತುದು ಈ ಚಾವಡಿಗ್ ಕುಟುಂಬಗು ಯೆನರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಯೆರ್ಲಾ ಅತ್ತ್ ಪಂಡುದು ನ್ಯಾಯದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರುನಯೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ.ಇರ್ವೆರ್ ಮಾನ್ಯನಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ದ್ ಕಾರ್ನಿಕ ತೊಜವುನ ವಿಚಾರ ತೂಂಡ ತುಳುನಾಡುಡು ದೈವೊಲೆರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ವೊವುಲಾ ಅತ್ತು ಪಂಡುದು ತೊಜವುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪಿರಾಕುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡು ರೂಪ, ಮೊಗ ಇಜ್ಜಂಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ಸಂದಿಡು ತೆರಿಯುಂಡು.ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಯಡು ಮಾಡಡು ಗುತ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತುನಂದು ಪನೊಲಿ.ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿಗು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ನರ್ತಕನು ಶುದ್ದಚಾರಗು ಬೊಡಡು ಮಡಲುದ ತಟ್ಟಿ ಕೊರುದು,ಅಸರು ಬಜಾಲ್ ಕೊರುದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಣನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು.ದೈವ ಮುನಿಂಡ ಅಯಿತ ಎದುರು ವೊವ್ವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ.

ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪದೊ ಉಂಡಾಯಿನೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಂಜಿದ+ಕುರ್ಲೆ ಈ ರಡ್ಡ್ ಪದೊಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪದೊ ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ಂಡ್. ಹಂದಿ ಪಿಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಪಂಜಿದ ಪಿಲ್ಲೆ ಪದೊಡ್ದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪದೊ ಬತ್ತ್‌ದಿಪ್ಪು.

ಪಂಜುರ್ಲಿದ ಕತೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕತೆನ್ ಪಾರ್ತಾನೊದ ಆಧಾರೊಡು ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಕಾಡ್ ಪಂಜಿಲು ಒಕ್ಕೆಲ್‍ದಕ್ಲೆನ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯೊನು ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪುವೊ. ಈಸ್ವರ ಅತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಪುದರ್‍ದ ಬೇಸಾಯೊಗಾರೆ ತಾನ್ ಬುಲೆಪ್ಪಾಯಿನ ಬುಲೆನ್ ಕಾಪುನಗ ಪಂಜಿಲು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪೊಡಿಮಲ್ಪುವೊ. ಅಪಗ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಯೆ ಆ ಪಂಜಿನ್ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೆರ್ಪೆ. ಬೋಂಟ್‍ಡ್ ಪಂಜಿಲು ಸೈಪೊ. ಅಂಚ ಸೈತಿನ ಬೂತೊಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೂತೊಲಾಪೊ.[೧]


ಕೆಲವು ಪದೊಕುಲೆ ಅರ್ತೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಬತಾರ ಪಂಡ ಎಳ್ ರಾತ್ರೆ ಎಳ್ಮ ಪಗೆಲುಲಾ ಅಯಿನು ಪತ್ತುದು ಉಂತವರ ಅಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದು ಈ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು.ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗು ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪಾರ್ದನಡು ಗೊತ್ತಪುಂಡು.ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಪಾರ್ದನಡು ಉಂಡು.ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಅಪುಜಿಂದು ಇತ್ತೆದ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರೆತೆರ್.
ಚಂಡಿರು- ತಂಪು,ಚಳಿ ನೀರು
ಬಕ್ಕರುದೀದ್- ದೂರ ದೂರ ಕಾರ್ ದೀದ್ ನಡಪುನಿ
ಕರೆಂಕಿ- ಕಿದೆ,ಕೊಟ್ಯ
ಕಾಯನ- ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚ
ಬಿರ್ಸನೆ-ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ
ದಟ್ಟಾಣಿ- ಸುಂಕ
ಕಾರ್ಯ ಕೈಂಬ- ಕೆಲಸಗ್ ಯೋಗ್ಯ
ಮಗ್ಗಲೆ-ಬೆಲೆದಾಯೆ
ಚೊದ್ಯ ಸೋಜಿಗ- ಅಶ್ಚರ್ಯ
ಮುಗಲೆ -ಎತ್ತರ
ಮುದ್ದಲೆ- ಬಾರೆದ ದಂಡುಡು ಮಲ್ತುನ ಒಲೊಗರ
ಅಸರು- ಬಾಜಲ್
ನಟ್ಟನಡೀರು- ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಅಪುನ ಪೊರ್ತು
ಕಂಜಿನಾ- ಮುಳಿ
ಇಡೆ- ರಡ್ಡು ಕೂಡುನ ಜಾಗ್
ಮುರ್ಗಿ ಬಳೆ-ಸರಿಗೆನು ತಿರುಗಾದ್ ಮಲ್ತುನ ಕಾಜಿ,ಕಡಗ
ಬಾಧೆ- ದೋಷ
ಕಟ್ಟೊರಿ-ದೈವೊಲೆಗು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುನ
ಪೊರಿಯಾಡ್ಯೆ-ಅರಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಯಿ ಪೂರ ಪಾಡುದು ಮಲ್ಪುನ ಪಲಹಾರ
ಬೆಪ್ಪು- ಬೆಚ್ಚ
ಬಕ್ಕರ್-ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ
ಲತ್ತುದು- ಅಳತೆ ಮಲ್ತುದು
ಬಡು- ಬೆತ್ತ
ಗಂಡ್ಯೊಡು-ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು
ಸಾರಿ- ಬಲ್ಮೆ ,ಮದಿಪು
ಒಲೆ- ಪತ್ರ
ಜಂಡ-ಗುಂಪು,ತಂಡ
ಕೊತೆರ್-ಕಟ್ಟುನ
ಮಿಸ್ಮೆ-ವೀರೆ
ಬಿರ್ದಲಿ-ಬಿರುದುವಳಿ
ಬಲಿಮಗೆ-ಜಗಜಟ್ಟಿ,ಬಲಿಷ್ಟ

ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೂತೊದ ವಿದೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಅಂಗಣತ್ತಾಯೆ
 2. ಅಂಬಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 3. ಅಂಬಡಾಡಿ/ಅಮ್ಟಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 4. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 5. ಉಡುಪಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 6. ಉರಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 7. ಒಡ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 8. ಒರ್ನರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 9. ಒರಿಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 10. ಕಡಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 11. ಕಡೆಕ್ಕಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 12. ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ
 13. ಕುಂಟಾಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 14. ಕುಡುಮೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 15. ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 16. ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 17. ಕೂಳೂರು ಪಂಜುರ್ಲಿ
 18. ಕೊಟ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 19. ಕೋರೆದಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 20. ಗೂಡುಪಂಜುರ್ಲಿ
 21. ಗ್ರಾಮೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 22. ಚಾವಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 23. ನಾಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 24. ಪಂಜಣತ್ತಾಯೆ
 25. ಪಟ್ಟೊದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 26. ಪಾರೆಂಕಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 27. ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 28. ಮನಿಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 29. ಮಲರಾಯ
 30. ಮಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 31. ಮುಗೇರ ಪಂಜರ್ಲಿ
 32. ರುದ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 33. ವರ್ಣರೊ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 34. ಸೇಮಕಲ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 35. ಪಂಜಣತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 36. ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ
 37. ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 38. ಉದ್ದಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 0 comments: