Tuesday, April 30, 2019

ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಮದಿಪು, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ಗುಳಿಗ

ಈಶ್ವರ ದೇವೆರೆನ ಬಸ್ಮೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಈ.ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಬಡವು ಪಂಡ.ಸಾರ ಕೋರಿದ ಆಹಾರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಯಿನು ತಿಂದು ನಾನಲ ಬಡವು ಅಪುಂಡು ಪಂಡ.ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರು ಯೆದುರದು ಈ ಯೆರುಂದು ಕೆಣ ಪೋರ್ತು .ಎನ್ಕ್ ಬಡವು ಅಪುಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ,ಅಪಗ ಸಾರ ಕುದುರೆಲೆನ್ ಕರ್ತ್ ರಕ್ತಹಾರ ಕೊರ್ಪೆರ್ .ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಪೋಯಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ..ಕುಲಿದ ಕಿರ್ಮ್ಬೇಲ್ ಉಂತಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ.

ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರು ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿಬಿರೆಲ್ ದೊಂಡೆದು ದೀನಗ ಅರೆ ಗಳಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಮತಿ ತಪ್ಪೈನಯೇ ಇಯೆ ಅಪಗ ದೇವ ಲೋಕದ ಗಂಟ ಬುಡ್ಲ ಭೂಲೋಕೊಗು ಪೋಲ ಪಂಡೆರ್ ಗಂದೋದು ಪುಟ್ಟಿನ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡುದು ನಾಮಾಂಕಿತ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈಟ್ ಗಂಟೆ ಪತ್ತು ನಾರಾಯಣ ದೇವೆರೆನ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಭೂಲೋಕೊಗು ಜತ್ತಿನ ಪೋರ್ತು ಅಪ್ಪೆ ನೆಲವುಲ ಸಂಕೆನ ಬಂಜಿಡು 24 ನೆ ಮಗೆ ಅದು ಜನನ ಅಪಿಂಚಿತಿನ ಪೋರ್ತು

ಯನ್ ಒವು ಸಾದಿಡು ಬರೋದು ಕೆನಗ,ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಡ್ ಬಲ ಪನ್ಪಿಂಚಿತಿ ಪೋರ್ತು ಯನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಸಾದಿಡು ಪಿದಯಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ದುಂಬು ಬತಿನಯಗು ಮೆಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬತಿನಯಗ್ ಪಲಯೆ ಅಪೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಬಲಾತ ಮಿರೇ ದರ್ತು ಪಿದಯಿ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪೆನ ಕರುಳುನ್ ನಲಿಗ್ ಪಡೊಂದು ಬೆರಿತ ಎಲುಟು ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರಲ ಅತ್ತು .ಮಿತ್ತ ಬ್ರಮಂಡ ಬುರ್ದು ತಿರ್ತ ಕರ್ಮ ಲೋಕೊದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋಡದು ತ್ರಿಮುರ್ತಿಲೆನ ಮನ ಮೆಚವೊಂದು ಒಡೆಯನ ವರದಾನ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ ಕನೈಂಚಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಜಪ್ಪಿಂಚಿ ಕಾಲ.ಭೂಮಿಗ್ ಜತ್ತ ನಾಲು ಮುಲೆ ಕಲ್ಲುಡು ದೈವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ..ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಬಂಟೇ ಅದು ತುಳುವನಾಡು ಜಪ್ಪಿಂಚಿತಿ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಲಾಕೆ ಅದು ನೆಲೆ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವೆರೆನ ಸಾರಥ್ಯ ಪತ್ಹೊಂದು , ಒಂಟಿ ಗುಳಿಗೆ , ರಕ್ತ ಗುಳಿಗೆ , ರಾಹು ಗುಳಿಗೆ, ಬಂಟ ಗುಳಿಗೆ ಸಂಕಲೆ ಗುಳಿಗೆ , ನೆತ್ತೆರು ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡುದುಹಲವರು ಕಡೆಟ್ ಕೆರವರ್ ನಾಮಂಕಿತೊನು ಪಡೆಯೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸರೋದ ದೈವ ಅದು ಈ ಸಂಸರೋದ ಭಕ್ಥಿಗ್ ಮೆಚ್ಚಿದು

ಅಸ್ರನೆರ್ ಪಂಡಿ ದಿನತಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನೋತು , ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆಡು ... ಗಗ್ಗರ ದೆಚ್ಚಿದು ಅವನೇ ಮಲ್ಪವೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪರ್ ಅಗಬೋಗ ಕೊರೋದು ಪಂಡುದು ನಿರ್ದರ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಪೋರ್ತು ,ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗ.ಯೆನ್ಕುಲೆಗ್ ಬಂಜಿಡು ಜನನ ಬೆರಿಟು ಮರಣ ..ಕೊರಪಿಂಚಿ ಕೊಲಡು ಸಿರಿಯಾ, ಸುದ್ದನಾ, ಅಸುದ್ದನಾ,ಲಾಬನಾ, ನಸ್ಟನಾ, ಪಾಪನಾ, ಪುಣ್ಯನಾ, ಕೀರ್ತಿಯಾ, ಅಪಕೀರ್ತಿಯಾ,ಇನ್ಪಿ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊಂತು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲು ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿನಂಬುದಿ ಸತ್ಯ .ಈ ಆದುಪ್ಪನಗ ದಾನೆ ಅಡ್ಡ ಇಡ್ಡೂರ ಇತ್‍ಂಡಲಾ ಈ ಸರ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಷನು ಕಡಪ ರಜ್ಯೋಗು ಪರ್ದು .. ಅಮ್ರುತನೋ ಈ ಬಡ ಸಂಸಾರೋಗು ಬಸೆದು ಕೊರ್ಲ,

ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ಗುಳಿಗ,ಈಶ್ವರ ದೇವೆರ್ನ ಪಾದ ಪತೊನ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಥೊನ್ಲ ಭೀಮರಾಯ ಗೌಡ , ಎಲ್ಲಪ ಗೌಡ , ಮಲ್ಲಪ ಗೌಡ ಪಾರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮದಿಪುಗು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲ ,ಮೂಲ ನಾಗನ ದಯೋನ್ಲ ಪತೊನ್ಲ. ಪಡೆನ್ ಬುದೊಂಡು ಜಡೆನ್ ಏರೊಂದು ಗೋಪಾಯಿ ಗಗ್ಗರ , ತುತ್ತಾಯಿ ಸಿರಿಟು ಪದುನಾಜಿ ಕಲೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವೇಶ ಬತ್ತುದು ನನ ದುಂಬುಗ್ ಅಪಿನ ಕರ್ಯಬಗೊನ್ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪದು ಕೊರೊಡ್ ಪಂಡುದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋದ ಪತೆರನ್ ದುಂಬು ದೀವೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟುಡು ತರೆ ತಗ್ಗದು ಪ್ರಾತನೆ

0 comments: