Friday, May 7, 2021

ಸಾದನೆದ ಜಾಲ್ದ ಪೊಸಪಿಲ್ಲೆ,ತುಲುವಜಾಲ್ದ ತೆಲಿಕೆದ ಕುರ್ಲೆ ಅರ್ಚನಾ ಎಂ ಬಂಗೇರ ಕುಂಪಲ..*

 *ಬರವುದ ಜಾಲ್‌ಡ್ ಸಾದನೆದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೊಡು,ಆ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೆಲಿಕೆದ ಪನಿ ಪಾರಾವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲ್ಪುನು ಗೇನೊದದೆಟ್ ಪೊದೆತೊಂದು,ಸಾಯಿತ್ಯದ ಮಜಲ್ಡ್  ಪಜ್ಜೆದಚ್ಚಿನ್ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಊರೊಂದು, ಅಚ್ಚರೊಗು ಪುರ್ಪಕಮ್ಮೆನೊದ ಸೊರ್ಪದಿಂಜಾದ್ ಗೇನೊದದೆಕ್  ಬರವುತಮ್ಮನದ ಬಾರ್ನೆ ಬಲಸೊಂದುಪ್ಪಿ,ಸಾದನೆದ ಜಾಲ್ದ ಪೊಸಪಿಲ್ಲೆ,ತುಲುವಜಾಲ್ದ ತೆಲಿಕೆದ ಕುರ್ಲೆ ಅರ್ಚನಾ ಎಂ ಬಂಗೇರ ಕುಂಪಲ..*🖋️ *ಚೇತನ್. ವರ್ಕಾಡಿ*


ತೆಲಿಕೆದಿಂಜಿ ಮೋನೆ,ಪಲಿ ಮೆಗ್ಯೆ,ಪಲಯೆ ಮೆಗ್ಯೆ ಪನ್ಪಿ ಕರ್ಲಮೋಕೆದ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರೊಗು ಕೈತಲಾಪಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಂ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟುದ ಕಟ್ಟ್‌ಗ್ ಬರವುದ ಬೊಟ್ಟು ಆಪಿನವೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂತೊಸು.ತನ್ನ ಕೈಸಿರಿಟ್ ಜತ್ತಿ ಒಂಜಾತ್ ಬರವುಲು ಅರ್ನ ಬರವುದ ತಾಕತ್ತ್‌ನ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆಕ್ ಇತ್ತೆನೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು.ಬಾಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ತುಲುವಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ನ ಬದ್ಕ್ ಬರವುದ ಕತೆಕ್ ಅಚ್ಚರ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಬಡಗಕಜೆಕಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡೆತ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂಪಾವತಿ ಮುಕ್ಲೆ ಪೇರ ಸಂಸಾರೊದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮೂಜಿಜೋಕುಲೆಡ್ ಕಡೇತ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲಾದ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್‌ಗೊಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುದ ತೆಲಿಕೆದಿಂಜಾಯಿ ಬಾಲೆನೆ ಅರ್ಚನಾ.ಅಮ್ಮೆರ್ ಬೆನ್ನಿದ ಜಾಲ್‌ಡ್ ತೋಟ ಕಂಡದ ನಡುಟು ಉರ್ಡುನೆತೊಟ್ಟು ಬದ್ಕ್‌ದ ಸಾದಿಗ್ ಬೇಂಕ್‌ಡ್ ಮೆನೇಜರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ಂಡ ,ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಡ್ ದಿಂಜಿದ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಬರವುದ ಕೊಟ್ಯಡ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಎಂಜಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ್,ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್‌ಡ್ ಬರವುನು ಮುಗಿಪಿ ಪೊರ್ತುಗಾನಗನೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ಮದ್ಮೆದ ದಾರೆದೊಂಪೊಡು ತೋಜಿನ ಮೇರ್ ಎಂ.ಎ ಸುರೂತ ಪರೀಕ್ಷೆ‌ದ ಪೊರ್ತುಗಾನಗನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ ಒಪ್ಪಿ ಮೋಕೆದ ಆನನೊಟ್ಟುಗು ಸಂಸಾರೊದ ತೇರ್‌ಗ್ ಪಜ್ಜೆ ದೀಯೆರ್.ದುಂಬಗ್ ಬರವುದ ಜಾಲ್‌ಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀದ್ ಸಂಸಾರೊದ ಪಜ್ಜೆಡ್ ಕಂಡನಿಯಗ್ ಮೋಕೆದ ಬೊಡೆದಿಯಾದ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಲಚ್ಚನದ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲಾಯೆರ್.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಕಬಿತೆ ಬರೆದ್ ಸಾಲೆದ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಡ್ ಪಾಡುನ ಅಬ್ಬೇಸ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬರಿದ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬರೆವೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಾತ್ ಲೇಸ್ ಕೊರ್ತಿ ಪೊರ್ತುನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಸಾಲೆದ ನೆಂಪುದಬೂಕುಡು ಎನ್ನಲ ಕಬಿತೆ ಅಚ್ಚಿ ಆತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿ ಕುಸಿನ್ ಪಟ್ಟೊನ್ವೆರ್.ಸತ್ಯ ದರ್ಮೊ ನಿಷ್ಠೆ‌ನ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆ‌ಡ್ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಅಮ್ಮೆರ್ ಗ್ರಾಮೊದ ಜನೊಕುಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್,ಅರ್ನನೇ ಸಾದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬದ್ಕ್‌ಗ್ ಬೊಲ್ಪು ಎಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿ‌ನವು ಅರ್ಚನಾ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ನ ಉಡಲ ಪಾತೆರ.ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಸದ ಪಿರವುಡು ಸಾಯಿತ್ಯ ಮಜಲ್ಗ್ ಪಜ್ಜೆದೀಯಿ ಮೇರೆಗ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ್, ಕೊಲ್ಯ ಯುವವಾಯಿನಿದ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ ಪದುಕೆರ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ಯೆರ್.ಕರಿ ಒರ್ಸ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಯುವವಾಯಿನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಡ್ ಲತೀಶ್ ಸಂಕೊಳಿಕೆ ನಡಪಾದ್ ಕೊರಿ ಬುದ್ದಿಗೊಂದು ಗುದ್ದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಮದತ್‌ಪೋಯಿ ಬರವುಗು ನೆಂಪುದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬರವುದ ಪಜ್ಜೆ ಪಿರ ಗಟ್ಟಿಯಾನಗ ಬಿಲ್ಲವ ಮಾಣಿಕ್ಯ‌ದಾತರ ಸಮಾಗಮ ನಡಪಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ‌ನ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಬಂದ ವೀಡಿಯೊ ಬರವುಗು ಗಟ್ಟಿದ ಜಾಲ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೇತೊಟ್ಟುಗು ಸುರುವಾಯಿ ಸಾಯಿತ್ಯದ ಬೆನ್ನಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್,ಆನ್ಲೈನ್ ಕವನ ವಾಚನ ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಬರವುನು ಪಟ್ಯೆರೆ ಚಾವಡಿಲ್ ಒದಗ್‌ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೇತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ಪರಿಚಯ ಲೇಕನೊದೊಟ್ಟುಗು ಮದೆಟಿತ್ತಿ ಬಿರ್ಸೆರೆನ್ ತನ್ನ ಬರವುದ ಪೂಕಮ್ಮೆನದೆಸಲ್ಡ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿರ್ಸೆದಿ ಮೇರ್.ನೇತೊಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡ್ ಬಕ್ತಿಸುಗಿಪುಗು ಅಚ್ಚರೊದ ದುತ್ತೈತ ಮಲ್ತಿ ಬಿರ್ಸೆದಿ ಮೇರ್.ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಚಾರೊಲೆನ್ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲ ನಮೂನೆದ ಬರವುದೈತೊಡು ಸಿಂಗಾರಮಲ್ತೊಂದು ಪದಪದೊಕು ಬಂಗಾರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಪುಟ್ಟಾವೊಂದುಪ್ಪಿ ಈ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಸಪಜ್ಜೆಡ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆ ತತ್ವದಡಿಟ್ ಲಕ್ಕ್‌ತೋಜುನ ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪುಟ್ಟುಸಾಧನೆದ ಕೊಡಿಪು ಪಿಲ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲೆದ ಪಜ್ಜೆಗ್ ಅಚ್ಚರೊಡು ಉಚ್ಚರೊದ ಪೊಸಸೊರ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಸಂಸಾರೊದ ತೇರ್‌ಡ್ ಶಶಿಧರ್ ಮೇರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತ್‌ಡ್ ಅಡ್ಕಡ್ ತೆಲಿಕೆದಿಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಇರ್ವೆರ್ ಜೋಕ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲ ಸಂಸಾರೊಡು ದುಂಬರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರಡ್ ಡಾ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರ್ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಪಿ ಬಜೆನೆ ಗೇನೊಗು ಒಂಜಾತ್ ಬುಲೆದಿಂಜಾದ್ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲೊಡು ತನ್ನ ಬರವುಡು ಉದಿತ್‌ಬತ್ತಿ ತಂಬೂರಿ ಪನ್ಪಿ ಲೇಕನೊಗು ಕರ್ನಾಟಕ‌ದ ಮಂತ್ರಿ‌ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆತಿ ಸಂತೊಸು ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಪಂಡ್ದ್ ಕುಸಿನ್ ಪಟ್ಟೊನ್ವೆರ್.ಪಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆ‌ಡ್ ಸಾದನೆಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪಿ,ಕೈ ಪತ್ತಿ ಕಂಡನಿ,ಪೆದ್ದಿ ಜೋಕುಲು,ಜಲ್ಮಕೊರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ,ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ‌ಲು,ಒಂಜಾತ್ ಜನೊಕುಲೆನ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೆರ್.

ತಾನ್ ಬುಲೆವೊಡು ತನ್ನೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಲೆವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಉಡಲಾಸೆ ದೀವೊಂದು ಪಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದುಪ್ಪಿ ಈ ಬಿರ್ಸೆದಿ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲೆನ ಸಾದನೆಗ್ ದಿನದಿನಲ ಕೈತಾಟಿದ ಸೊರ ಆಕ,ಸಾಯಿತ್ಯದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಬರವುದಪ್ಪೆ ಕೊಂಡಾಟೊಡು ಮಾನಾವುನ ಬಾಲೆ ಆದ್ ಲೋಕೊಗೆ ಪುದರಾಲೆ,ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ,ನನಾತ್ ಅಚ್ಚರೊಲು ಇರೆ ಗೇನೊರ್ದು ಜತ್ತ್‌ದ್ ಕೈಬಿರೆಲ್ದ ಇಡೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ನಲಿಪಡ್,ಸಾಯಿತ್ಯದ ಅಂಗಣೊಗವು ಬೂಕುದಚ್ಚಿಡ್ ಸಂದಾಯ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿ ಉಡಲಪಾತೆರೊದೊಟ್ಟು ಬರವುಗು ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ..

0 comments: