Friday, June 11, 2021

ಪಾತೆರದ_ಬಿರ್ಸೆದಿ_ಬೆದ್ರದ_ಸ್ವರ_ಕುರಲ್ - #ಸೌಮ್ಯ_ಕೋಟ್ಯಾನ್

#ಪಾತೆರದ_ಬಿರ್ಸೆದಿ_ಬೆದ್ರದ_ಸ್ವರ_ಕುರಲ್ - #ಸೌಮ್ಯ_ಕೋಟ್ಯಾನ್


ಬರಹ : ನೀತು ಬೆದ್ರ


ನರಮಾನಿ ಬದುಕುಡು ದುಂಬುಪೋವರೆ ಆಯಗ್ ಗುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಬೋಡುಂಡು ಪೆರಿಯಕುಲೆನ ಪಾತೆರ..ಗುರು ಇಜ್ಜಿಂಡಲಾ ನೆನೆತಿ ಕಾರ್ಯ ಆವೊಡಂಡ ನಮ್ಮ‌ ಮಿತ್ತ್ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯ ,ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡುಗೆ..ತನ್ನ ಪಾತೆರೊಗು ತೆಲಿತಿನಕುಲೆನ ಎದುರುಗೆ, ಬಾಯಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿತೊಂದು,ತನ್ನ ಪೊರ್ಲ ಸೊರೊಟು ಮಿತ್ತಚಾವಡಿದ ಮಾನದಿಗೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ದಿನಕುಲೆನ ಎದುರು ಪಾತೆರದ ಬಿರ್ಸದಿಗೆ ತೋಜಾಯಿನಾರ್.. ಈ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಯೊದ್ದಿಪುನ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾತೆರದ ಬಿರ್ಸದಿಗೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರಪು "ಸ್ವರ ಕುರಲ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್"


ಜೈನ ಕಾಶಿ ಬಿದಿರೆದ ಮಣ್ಣು ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ಪನ್ಪಿ ಎಲ್ಯ ಊರುಡು ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ ಮೊಕುಲೆನ ಪೇರ ಸಂಸಾರದ ಸುರುತ ಕುರ್ಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 1999 ದಿನತಾನಿ ಇಲ್ಲು ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ವರ ಕುರಲ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್..


ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆನ ಬರವುದ ಮಗಿರ್ಲುಗ್ ನಿಲ್ಕು ತೂನಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು ,ಜೈನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ,ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಡು ಕಲ್ತುದು, ಬರವುದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುರಪು ಪಡೆಯಿ ಆಳ್ವಾಸ್ಡು ಪದವಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್..


3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಯಾನ್ ಉಂತೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗ್ ದೀವೊಂದು ಬಾಷಣೊ ಮಲ್ಪರೇ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್..

9ನೇ ತರಗತಿಡು ಇಪ್ಪುನಗ ನಡತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಪಂತೊಡು ಹಿಂದಿ ಬಾಷೆದ ಬಾಷಣೊಗು ವಲಯ ಮಟ್ಟೊಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ,ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡು 2 ನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂತೊಡೆರ್.10ನೇ ಇಪ್ಪುನಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಾಷಣೊಡು ವಲಯ ,ತಾಲೂಕು ,ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗೊಡು ನಡತಿ ಪಂತೊಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ,ಜೆ ಸಿ ಎ ನಡಪಾಯಿ ಭಾಷಣೊ ಪಂತಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ,ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೆನ 150ನೇ ಭಾಷಣ ಪಂತಡು ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು,.ಆಳ್ವಾಸ್ಡು ಇಪ್ಪುನಗ ನಡತಿನ ತುಳುರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಡಿಬೇಟ್ಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು,ಕಾಲೇಜ್ದ ಉಚ್ಛಯನದ ಪೊರ್ತು ನಡತಿ ಪಂತೊಡು ಇನಾಮು ,ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೆಶ್ಟ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ,ಯೂತ್ ಪೆಶ್ಟ್ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು, ಮುರಾನಿ ಬೆಳಕುದ ಕೂಪೆದ 2 ನೇ ವರ್ಷದ ನೆನಪುಗಾದ್ ನಡಪಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಲೆ ನೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪುಗಾದ್ ಸುರುತ ಇನಾಮುಲೆನ್ಲಾ ಪಡೆಯಿನಾರ್..  ಇಂಚಿತ್ತಿ 120 ಗೂ ಮಿಕ್ಕಿನ ಇನಾಮು ಗೆಂತೊಂದಿನಾರ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್..


ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ನಡಪಿ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ್ ಆಳ್ವಾಸುಡು ಇಪ್ಪುನಗನೇ ಪಾತೆರಕತೆ ,ಲೇಸು ಮಾನಾವುನ ಕಜ್ಜಗ್ ಕಾರುದೀಯಿನ ಮೇರು,ಅಯಿರ್ದುಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಲೇಸುಲೆಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆದ್ ತನ್ನ ಸೊರ ಮುಖೇನ ಅವ್ವೇತೊ ಚಾವಡಿನ್ ಮೆನ್ಕಾದಿನಾರ್. ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿದಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡು ನಡತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೆಳನ.ಅವೆರ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ ನಡತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಚ್ಛಯನದ ಪೊರ್ತು ಮೆರ್ನ ಪಾತೆರದ ಸೊರೊ ಕೆಂದು ಅವ್ವೆತೋ ಜನಮಂದೆಲು ಮೇರೆನ್ ಪುರ್ಗಾತೆದ ಮಣೆಟ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್…


ಇತ್ತೆದ ದಿನಕುಲೆಡ್  ಸುರೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24*7 ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಂಗಾರ್ ಗರೋಡಿಲು ಕೂಪೆಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರ್ನ the wonders bloggers ಪನ್ಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ,infinite coastal  ಪನ್ಪಿ ಇನ್ಸ್ಟಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್.. ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಜ್ಜಗಾದ್ star one kannada ಪೊಸ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್..


ಪ್ರತಿ ಒರಿ ನರಮಾನಿ ದುಂಬು ಬರೊಡಾಂಡ ಆಯಗ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಇಪ್ಪುವೆರುಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಿ ಪುದರು ಪಂಡ ಎಲ್ಯದಿಂಚ ಲೇಸ್ ಮಾನಾದಿಗೆಗ್ ಬೆರಿಬೆಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ,ಬರವು ಜಾಗೆಡ್ ಬೆರಿಬೊಟುದು ದುಂಬುವರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಯೋಗಿಶ್ ಕೈರೋಡಿ ,ಮುನಿರಾಜ್ ರೆಂಜಾಳ,ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ..

ಇಲ್ಲದಕುಲೆನ ಬೆರಿಸಹಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ, ಪಲಯೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೆರೆನ್ಲಾ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನುವೆರ್..


ವಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಂಡಲಾ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಇಪ್ಪಡು..ಸೋತ ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲೊರ್ಚಿ,ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪ್ಪಡು..ಒಂಜತ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವ್ ನಮನ್ ಮತ್ತರ್ಮೆಡು ಉಂತಾವುಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್..

ಇರೇ ಜೀವನಡು ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಪಾವಡು  , ಇರ್ನ ಪಾತೆರದ ಪೊರ್ಲು ಕಡಲಾಯೆರೆಡುಲಾ ಕೇನೊಂದು ಬರಡು. ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಿ ಬಿತ್ತಿ ಬುಳೆ ಕೊಡಿಪಾದು ಇನೀ ಸ್ವರ ಪನ್ಪಿ ಕುರಲಾತರು.. ದೈವ ದೇವೆರೆ ಪೆರಿಯಕುಲೆನ ಅಭಯ ಇರೆ ಮಿತ್ತ್ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು. ಸ್ವರ ಕುರಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂತಡು ಪನ್ಪಿ ನಮ ಮಾತೆರೆನಲಾ ಅಂಗಲಾಪು..

0 comments: